Strategische Risicoanalyse

Het is beleid in het Maastricht UMC+ om, als onderdeel van Goed Bestuur zoals verwoord in de Governance Code UMC’s, gestructureerd en transparant risicomanagement uit te voeren. De strategische risico analyse is een onderdeel binnen het Integraal Risico Management (IRM) en is structureel ingebed in het Kwaliteit & Veiligheid managementsysteem.

De doelstelling van de strategisch risico analyse (SRA) is het vaststellen van de belangrijkste strategische en organisatie brede risico’s, formuleren van risk-response, verkennen van risk-appetite en borgen van vervolgacties. De SRA vindt een keer per 2 jaar plaats met de Raad van Bestuur, eigenaren van de vijf risico gebieden en stafdienst communicatie .

Sluit de enquête