Parallelsessies symposium 28 november 2014

Het symposium is voorbij. Dank dat u er bij bent geweest en jammer als u het heeft gemist.

Er zijn veel interessante gesprekken geweest over kwaliteit en veiligheid in de zorg, veel mooie presentaties en lezingen gegeven en er is veel van gedachten gewisseld in de aparte sessies. De presentaties vindt u terug onderaan op deze site. Heeft u vragen over dit symposium, kijkt u dan bij contact voor een telefoonnummer of mailadres.

1 Leren van fouten "door de jaren heen"

In het verre verleden werden ‘catastrofes’  (‘incidenten’) veelal gezien als een ‘act of God’. Sinds pakweg de 20e eeuw is er echter veel veranderd: eerst lag de nadruk op het verbeteren van de techniek, later op  zaken als ‘de organisatie’ en ‘human factors’.  De aandacht verschoof van ‘blame-and-shame’ naar een ‘just culture’, leren van incidenten en de ‘systeemvisie’. Maar de zorg wordt steeds complexer en veranderingen volgen zich steeds sneller op.  Sluiten de huidige methodieken hier nog op aan of vraagt dit om een totaal andere benaderingswijze?

 

2 Audits "de veranderende visie op audits"

Binnen vijf minuten zijn op internet minimaal twintig definities van het begrip ‘Audit’ te vinden. Woorden die bij allen voorbijkomen zijn, onafhankelijk, systematisch, gedocumenteerd, onderzoek, visitatie, kader, betrouwbaar, doelmatig etc. Een heel opvallende is: ‘Het controleren van een organisatie’. Veel is geschreven over het WAT, voor de auditee blijft dan de vraag WAAROM?

De zorgorganisatie is een bedrijfsvorm die de laatste jaren bijzondere aandacht heeft gekregen als het gaat om bedrijfsvoering, doelmatigheid en doeltreffendheid. Auditing dient deze ontwikkelingen te volgen.

We maken een reis door de tijd van verleden naar toekomst en richten ons daarbij op de relatie tussen auditing en bedrijfsvoering met de bedoeling successen en waarden van de audit te vieren.

 

3 Cultuur “tussen de oren bij iedereen”

De hoofd zuster, meestal een non, zeker in de katholieke ziekenhuizen, was een directief leidinggevende die letterlijk en figuurlijk de lakens uit deelde. Gedogen kwam niet voor in het vocabulaire. Vandaag de dag werken wij in een professionele organisatie waarbij de stijl van leiderschap sterk kan verschillen en waarbij meer en meer medewerkers een eigen verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld. Daarnaast zijn we gaan werken met zelfsturende teams.

De uitdaging waarvoor we momenteel staan, is te groeien naar een andere cultuur. Een cultuur waarbij de individuele zorgprofessional de volledige  verantwoordelijkheid  krijgt en deze ook  draagt voor zijn eigen handelen. Lossen we  het probleem van gedogen en handhaven hiermee op? Doet iedereen wat hij/zij moet doen?

 

4 Patiëntenparticipatie “van onderwerp naar gesprekspartner”

In deze sessie nemen we u mee terug in de tijd, staan we stil bij het heden en blikken we vooruit naar de toekomst. Het Maastricht UMC+ heeft de afgelopen 10 jaar veel activiteiten ontplooid om de stem van patiënten te horen en deze verwerkt in beleid en projecten. Maar kennen we nu onze 9+ momenten? Weten we écht wat de patiënt wil? Wij laten u graag onze best practices zien middels korte presentaties. Ter afsluiting een debat waarbij stellingen het uitgangspunt vormen.

 

5 Procesoptimalisatie “ van flowchart naar lean”

Overal om ons heen hebben we te maken met processen: in de supermarkt, in de industrie, ook in de gezondheidszorg.  Deze processen moeten we leren zien.
In het Maastricht UMC+ werden de processen in eerste instantie  binnen afdelingen zichtbaar gemaakt. Nu worden processen steeds meer integraal benaderd, waarbij de patiënt centraal staat.  
Vragen die in de sessie aan bod komen zijn: Heeft de historische ontwikkeling van processen binnen het MUMC+ geleid tot doeltreffende resultaten? Mogen we van lean six sigma verwachten dat de kwaliteit, veiligheid en efficiency van de geleverde zorgproducten op een hoger niveau komt?

 

6 Transparantie/verantwoording “meerwaarde voor wie?”

Mevr. drs. M. Derix, kwaliteitsmanager Maastricht UMC+, licht in de presentatie “Indicatoren/keurmerken/certificering van 1999 tot nu” toe hoe de ontwikkeling en groei aan indicatoren e.d. structuur heeft gekregen binnen het Maastricht UMC+. In de presentatie “Indicatoren binnen de oncologie, nu en in de toekomst” verzorgd door Prof. dr. V. Tjan-Heijnen, hoogleraar oncologie, wordt de rol en de betrokkenheid van de medici benoemd en tevens de landelijke ontwikkelingen toegelicht naar meer uniformiteit in de indicatoren. Verder zal in een klein debat een discussie volgen over de betrouwbaarheid van de indicatoren, de waarde voor de patiënt en de te verwachten ontwikkelingen.