Onze activiteiten

IZEP (Bewust Veiliger)

Bewust veiliger is een programma in ons ziekenhuis waarbij we risicobewust gedrag bij alle professionals willen realiseren. We willen de (patiënt)veiligheidscultuur (het geheel van normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen ten aanzien van patiëntveiligheid) naar een hoger niveau brengen door op proactieve wijze met patiëntveiligheid om te gaan en niet langer op een reactieve wijze. Hiermee ga je aan de slag binnen je afdeling en binnen je RVE om uiteindelijk het gehele ziekenhuis bewust veiliger te maken.

Integraal risico management en patiëntveiligheid zijn in ons ziekenhuis belangrijke speerpunten. Daarnaast moeten we voldoen aan landelijke wet- en regelgeving. We streven ernaar om veiligheidsgedrag duurzaam te verbeteren.  

We willen inzicht krijgen in de patiëntveiligheidscultuur binnen onze organisatie en deze verbeteren:

  • Inzicht krijgen in het niveau van de patiëntveiligheidscultuur op de afdeling/in het team
  • Vaststellen hoe we patiëntveiligheid kunnen verbeteren 
  • Lokaliseren van sterke en zwakke punten van de veiligheidscultuur     
  • Gerichte verbeteracties uitvoeren om de patiëntveiligheidscultuur te verbeteren
 
Er is een onderscheid gemaakt in de veiligheidscultuur naar vijf verschillende niveaus. Deze 5 ontwikkelingsfases zijn te zien in onderstaande veiligheidsladder. Middels het uitvoeren van de IZEP is er zicht op de fase waarin het MUMC+ zich bevindt. Op basis van de verbeteracties wordt er gewerkt aan het stijgen op de veiligheidsladder. Met als doel om de veiligheidscultuur te verbeteren en toe te werken naar een vooruitstrevende veiligheidscultuur. VeiligheidsladderVeiligheidsladder
 
Van niveau 1 naar 2:
Besteed aandacht aan het belang van patiëntveiligheid. Stimuleer samenwerking in het team en op de afdeling. Zorg dat medewerkers veiligheidspunten aan de orde stellen. Organiseer management commitment.

Van niveau 2 naar 3:

Stimuleer het melden van incidenten. Neem verantwoordelijkheid om de aandacht voor patiëntveiligheid te vergroten. Zet medewerkers aan tot proactief denken en handelen om incidenten te voorkomen. Bespreek acties en maatregelen en bedenk hoe een volgend incident kan worden voorkomen.

Van niveau 3 naar 4:

Zet veiligheidsissues regelmatig op de agenda. Stimuleer samenwerking tussen afdelingen. Betrek medewerkers actief bij veiligheidsmaatregelen om commitment te vergroten. Bespreek fouten en incidenten om ervan te leren.
 
Van niveau 4 naar 5:

Zorg dat veiligheid in het denken en handelen van medewerkers is verankerd. Bespreek proactief fouten en bijna-incidenten en tref verbetermaatregelen. Bespreek fouten en incidenten om ervan te leren en ze in het vervolg te voorkomen. Betrek patiënten bij het doorvoeren van verbeteringen.