IZEP (Bewust Veiliger)

IZEP

Je kunt op de afdeling starten met Bewust veiliger (Risicobewustwording) middels het Instrument voor zelfevaluatie van de patiëntveiligheidscultuur (IZEP). Hiermee krijg je als afdeling of team zicht op de huidige patiëntveiligheidscultuur en kan je hierover met elkaar in gesprek gaan. Het is de bedoeling sterke en zwakke punten van de eigen veiligheidscultuur te lokaliseren en verbeteringen door te voeren om uiteindelijk op een hoger niveau op de ladder van de veiligheidscultuur te staan.

Dimensies IZEP

 

Aanpak bewust veiliger werken

  1. Cultuurmeting IZEP: medewerkers krijgen de IZEP vragenlijst en vullen deze in. Hiermee wordt bewustwording van de patiëntveiligheid gestimuleerd en het patiëntveiligheidscultuurniveau gepeild.
  2. Presentatie resultaten IZEP-cultuurmeting: in een workshop worden de resultaten van de IZEP-meting gedeeld
  3. Verbeterthema's opstellen: in het team worden verbeterpunten vastgesteld aan de hand van de scores van de IZEP-meting
  4. Plan van aanpak met verbeteringen: de verbeterpunten worden vastgelegd in een plan (wie, wat, hoe, wanneer). Er worden afspraken gemaakt over terugkoppeling van de resultaten van de verbeteringen
  5. Uitvoeren plan volgens PDCA-cyclus: Plan=plannen en experimenteren, Do = uitvoeren in de praktijk, Check = toetsen of het gewenste resultaat is/wordt bereikt, Act = bijstellen, standaardiseren en borgen in de praktijk.
  6. We communiceren en delen de resultaten in inloopsessies en op het kennisplein: we informeren alle medewerkers over de bereikte resultaten en delen opgedane ervaringen IZEP