De Commissie Medisch-Ethische Aangelegenheden (CMEA) biedt zorgverleners houvast en geeft hen advies bij medisch-ethische vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de besluitvorming over de zorgverlening aan patiënten.

Wat doet de CMEA?

Soms ontstaan er bij de behandeling van een patiënt vragen of twijfels over wat goede zorg is. Dit kan binnen een afdeling of behandelteam dan mogelijk leiden tot discussie of tot onzekerheid over de eigen ziens- en handelwijze bij één of meer van de zorgverleners. Soms lukt het dan niet om een eenduidige, gezamenlijke behandelkoers uit te zetten.

Als hulpmiddel voor het analyseren van en omgaan met twijfels en dilemma’s in de behandeling van patiënten, kan een behandelteam een stappenplan gebruiken. Door het stappenplan te doorlopen, ontstaat houvast en leer je in de dagelijkse praktijk om te gaan met vergelijkbare situaties. Dit stappenplan is te vinden op het  kennisplein ethiek.

Als er twijfels en vragen blijven bestaan of als het behandelteam zijn eigen visie wil spiegelen aan die van een multidisciplinair team van onafhankelijke zorgverleners en deskundigen, dan kan men de Commissie Medisch-Ethische Aangelegenheden raadplegen. De CMEA bestaat uit ethici, juristen, verpleegkundigen, artsen, geestelijk verzorgers, stafadviseurs gezondheidsrecht en stafmedewerkers Kwaliteit & Veiligheid.

Wie kan een consult aanvragen bij de CMEA?

Iedere individuele zorgverlener (artsen, verpleegkundigen, paramedici of andere medewerkers) en ieder behandelteam dat betrokken is bij de directe patiëntenzorg binnen het Maastricht UMC+ kan een consult aanvragen bij de Commissie Medisch-Ethische Aangelegenheden.

Hoe gaat de CMEA bij een consultering te werk?

De CMEA draagt bij aan een gedegen reflectie op de casus en biedt een vrijblijvend advies aan de zorgverlener of het behandelteam. Bij het eerste contact kunnen vaak al handvatten worden gegeven. Een gezamenlijke bespreking van de casus – van de individuele zorgverlener of van de leden van het behandelteam – met de leden van de CMEA, kan bij een urgente zorgvraag op korte termijn plaatsvinden, doorgaans binnen één tot drie dagen. Van de bespreking wordt in de regel een verslag gemaakt. Dit verslag wordt aan de individuele zorgverlener of het behandelteam ter beschikking gesteld.

Bij een minder urgente vraag wordt de individuele zorgverlener of het behandelteam uitgenodigd voor een presentatie van hun vraag in de reguliere vergadering van de CMEA, die maandelijks plaatsvindt.

Wat doen we nog meer?

Naast het geven van advies aan individuele zorgverleners en behandelteams, heeft de CMEA een algemene, bredere functie inzake de beoordeling van en advisering over medisch-ethische onderwerpen en beleidskwesties binnen het Maastricht UMC+. Verder draagt de CMEA zorg voor het opstellen en actualiseren van protocollen met betrekking tot medisch-ethische onderwerpen, zoals de beleidsrichtlijn ‘Euthanasie en hulp bij zelfdoding’ (ODIN document 022196).

Contactpersoon: Je kunt contact opnemen met de Commissie Medisch-Ethische Aangelegenheden via Petra Bindels (043 3875431).

 

 

 

Sluit de enquête