Onze activiteiten

BIG registratie

De wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) is gemaakt om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de zorg te bewaken en te bevorderen. Hieraan gekoppeld is een titelbescherming.

Van deze beroepen vindt registratie plaats vanwege de titelbescherming. De beroepen die daarmee bedoeld worden zijn;

 • Verpleegkundigen
 • Artsen
 • Tandartsen
 • Verloskundigen
 • Apothekers
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Psychotherapeuten
 • Fysiotherapeuten
 • Verpleegkundig specialisten

Van deze beroepen is een bepaalde opleidingseis vastgesteld en een deskundigheidsniveau vereist en deze zijn vastgelegd in de wet BIG. https://www.bigregister.nl/herregistratie/

Wat zijn Voorbehouden en risicovolle handelingen

Een voorbehouden handeling is een handeling die risico meebrengt voor het leven of de gezondheid van een zorgvrager, als deze handeling door een ondeskundige wordt uitgevoerd. Voorbehouden handelingen zijn altijd risicovol.

Voorbehouden handelingen zijn in art. 36 Wet BIG als volgt omschreven:

 1. Heelkundige handelingen (handelingen, liggende op het gebied van de geneeskunst, waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet direct herstelt);
 2. verloskundige handelingen;
 3. endoscopieën;
 4. katheterisaties;
 5. injecties;
 6. puncties;
 7. narcose;
 8. het gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende straling;
 9. electieve cardioversie;
 10. defibrillatie;
 11. elektroconvulsieve therapie;
 12. steenvergruizing;
 13. het verrichten van handelingen ten aanzien van menselijke geslachtscellen en embryo's, gericht op het anders dan op natuurlijke wijze tot stand brengen van een zwangerschap;
 14. het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

(Bovenstaande zijn niet allen alleen relevant voor de verpleegkundige beroepsgroep).

Er zijn ook risicovolle handelingen die niet in de lijst van voorbehouden handelingen zijn opgenomen. Hierbij wordt van zorgverleners verwacht dat zij de nodige zorgvuldigheidseisen in acht nemen. Bijvoorbeeld door te werken met behulp van protocollen (bv. Protocol: Vrijheids-beperkende maatregelen).

Er bestaat een onderscheid tussen zelfstandige bevoegdheid, het uitvoeren van voorbehoudenhandelingen op eigen gezag (artsen, verloskundigen tandartsen en verpleegkundig specialisten) en een opdrachtgebonden bevoegdheid. Een zelfstandig bevoegde (bv. arts) geeft opdracht aan een niet zelfstandig bevoegde (bv. verpleegkundige) tot het verrichten tot van een voorbehoudenhandeling. De opdrachtgever en de opdrachtnemer dienen te bepalen of de opdrachtnemer bekwaam is.

In de Wet BIG staat het begrip bekwaamheid centraal. Bekwaamheid is het vermogen om in bepaalde situaties een handeling correct uit te voeren. Dit valt niet te bepalen aan de hand van een diploma maar moet in de praktijk worden beoordeeld. Het verrichten van handelingen zonder enig inzicht in de context waarbinnen de handeling plaatsvindt (het doel van de handeling, inschatten van de gevolgen van de handeling, hoe te handelen bij complicaties) wordt als onzorgvuldig handelen beschouwd. Dan ontbreekt dus de bekwaamheid.

Het op peil houden van de bekwaamheid is een verantwoordelijkheid van de individuele beroepsbeoefenaar en de werkgever. Dit kan door:

 1. het voldoen aan vastgestelde opleidingseisen;
 2. bijscholing en toetsingen;
 3. handelingen frequent te verrichten. Standaard is gemiddeld eenmaal per twee maanden.

Bron; http://www.praktijkopleiden.nl/

De wet geeft  duidelijk aan dat je bevoegdheid moet kunnen aantonen. Binnen de organisatie is wel ruimte om de manier waarop deze bevoegdheid geregistreerd wordt aan te geven. Het Maastricht UMC+ heeft gekozen voor Intercollegiale toetsing (IT ) als vorm om te toetsen. Voor het registreren van de handelingen bestaan de werkbladen BIG.

Voor vragen rondom BIG-registratie of herregistratie kunt u terecht bij de servicedesk van Personeel en Organisatie in de serrehal.Voor vragen over voorbehouden handelingen en intercollegiale toetsing kunt u zich wenden tot het secretariaat Kwaliteit & Veiligheid via (043 387) 5431.
De Servicedesk Personeel en Organisatie is op werkdagen geopend van 09.00-13.00 uur en van 14.00-17.00 uur; telefonisch bereikbaar op (043 387) 7417